Članstvo

Želite aktivno sudjelovati u radu Udruge ili samo pružiti podršku? Upišite se i postanite naš član.

Članarinu možete uplatiti na:

Klub podvodnih aktivnosti Marsonia

Frana Supila 2,
35000, Slavonski Brod

IBAN: HR0723600001102015595
Zagrebačka banka d.d., Zagreb
SWIFT: ZABAHR2X

SVRHA:
Članarina – ime i prezime

Klikni i skeniraj!

Članom kluba može, pod jednakim uvjetima utvrđenim ovim Statutom, postati svaki državljanin Republike Hrvatske.

Strani državljanin-stranac  može postati članom kluba ako mu je odobren stalni boravak, privremeni boravak u RH i reciprocitetnim načelom prema kojemu jedna država osigurava na svojem području određena prava ili povlastice drugoj državi, odnosno njihovima stranim državljanima.

Osobe iz stavka 1. i 2. ovog članka mogu postati članom kluba ako prihvaćaju ovaj Statut, prava i obveze koje iz njega proizlaze i pod uvjetima i na način predviđen za pojedine kategorije ĉlanova, te da im sudskom odlukom nije izrečena mjera sigurnosti zabrane javnog istupanja.

Član kluba može imati slijedeći status:

  1. redoviti član
  2. mladi član
  3. podupirući član
  4. počasni, odnosno zaslužni član,
  5. član u mirovanju.


*         
Redoviti član

Može postati punoljetna osoba iz članka 16. ovog Statuta sa stečenim zvanjem ronioca (po bilo kojoj asocijaciji) pod uvjetom da ga predlože najmanje dva redovita člana kluba i da se s tim složi Upravni odbor. Uvjeti za održavanje statusa redovitog člana su:

–           aktivan rad u kluba, a broj aktivnosti za zadovoljavanje ovog uvjeta definirat će Upravni odbor,

–           predočenjem minimalnog broja upisanih i ovjerenih urona u prethodnoj godini koji su uvedeni u ronilačkoj dokumentaciji člana (priznaju se samo ovjere registriranih pravnih i fizičkih osoba), a broj urona definirat će Upravni odbor,

–           plaćena članarina za tekuću godinu do roka kojeg odredi Upravni odbor kluba.

Samo redoviti član ima pravo, u skladu s odredbama ovog Statuta, sudjelovati u upravljanju klubom, te birati i biti biran u tijela kluba.

*          Mladi član

Može postati osoba mlađa od 18 godina koja ima završen neki od ronilačkih tečajeva.

*          Podupirući član

Odlukom Upravnog odbora, osoba koja nije ronilac, a svojim angažmanom, novčano ili materijalno (ili na neki drugi način) podupire razvoj i napredak kluba i ostvarivanje njegovog programa, ako se prethodno s tim suglasi.

*          Počasni (zaslužni) član

Može biti proglašena osoba koja je izuzetno zaslužna za djelovanje, razvitak i ostvarivanje ciljeva kluba, podvodnih aktivnosti i tehničke kulture. Počasnog člana proglašava Skupština kluba temeljem njegovog prethodnog pristanka i na prijedlog Upravnog odbora. Status počasnog člana može se izgubiti odlukom Skupštine kluba.

*          Član u mirovanju

Automatizmom postaje onaj redoviti član koji za tekuću godinu nije ispunio uvjete za zadržavanje statusa redovitog člana.

Član u mirovanju može imati ovaj status jednu godinu i nakon toga se briše iz članstva ili mu se na njegov zahtjev može promijeniti status.

Osoba koja želi postati članom kluba (u bilo kojem statusu) podnosi:

–           vlastoručno potpisanu pristupnicu,

–           dvije fotografije formata za osobne dokumente.

Za osobe mlađe od 18 godina pristupnicu supotpisuje jedan od roditelja ili skrbnik.

Članom kluba postaje se upisom u Matičnu knjigu (Popis članova) koju vodi tajnik kluba.

Članovima kluba izdaje se članska iskaznica.

Izgled, sadržaj i način izdavanja članske iskaznice utvrđuje Upravni odbor posebnom odlukom.

Članovi plaćaju članarinu prema odluci o članarini koju donosi Upravni odbor.

Prava i obveze članova su:

–        bavljenje podvodnim aktivnostima koristeći imovinu i stručnu pomoć i materijalna sredstva kluba, a u skladu s odlukama upravnih tijela kluba,

–        sudjelovanje u ostvarivanju programa rada i djelatnosti, te ciljeva kluba,

–        skrb o razvitku kluba,

–        dobivanje informacija o radu kluba,

–        iznošenje mišljenja i prijedloga, te pokretanje rasprave o pitanjima u vezi djelatnosti i rada kluba i dr,

–        stjecanje priznanja i nagrada za svoj rad,

–        pridržavanje Statuta i drugih akata kluba, te pravila Hrvatske ronilačke škole i pripadajućih zakona,

–        izvršavanje odluka upravnih tijela kluba i preuzetih obveza,

–        čuvanje i podizanje ugleda, te zaštita interesa kluba,

–        plaćanje članarine,

–        čuvanje imovine kluba.

Članstvo u klubu prestaje:

–           dragovoljnim istupom,

–           brisanjem,

–           isključenjem.

Do prestanka članstva dragovoljnim istupom dolazi na vlastiti zahtjev pismenom izjavom člana ili usmenom izjavom pred minimalno dva (2) svjedoka.

Brisanjem, članstvo prestaje uslijed neplaćanja članarine duže od jedne godine, uslijed smrti i u slučajevima predviđenim zakonskim propisima.

Isključenjem, članstvo prestaje izricanjem takve mjere od strane Upravnog odbora, dostavlja se u pisanom obliku, i vrijedi u sljedećim slučajevima:

–           ako član ne poštuje odredbe ovog Statuta,

–           ako član svojim djelovanjem nanese štetu interesima i ugledu kluba,

–           ako član povrijedi interese i ugled članova kluba,

–           ako je članu sudskom odlukom izrečena mjera zabrane javnog istupanja.

Žalba na prestanak članstva u bilo kojem statusu podnosi se Upravnom odboru u roku 7 dana od dana prestanka članstva, u pismenom obliku u dva primjerka, od kojih jedan ostaje u pismohrani kluba, a drugi zadržava podnositelj žalbe.

Upravni odbor rješava žalbu u roku 30 dana od dana zaprimanja iste i o tome, pismenim putem, izvješćuje podnositelja žalbe, te podnosi izvješće Skupštini na prvoj sljedećoj sjednici.

Žalba na ovu odluku Upravnog odbora podnosi se Skupštini kluba roku 7 dana od dana prestanka članstva, u pismenom obliku u dva primjerka, od kojih jedan ostaje u pismohrani kluba, a drugi zadržava podnositelj žalbe.

Skeniraj kod i uplati članarinu

Skeniraj kod unutar bankovne aplikacije.

kpa_marsonia_qr_code_test